Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Werkwijze

Budgetbegeleiding is afgestemd op uw persoonlijke en financiële omstandigheden en de wensen vanuit uw huishouden. Om die reden is geen enkel begeleidingstraject hetzelfde en ontvangt u altijd een advies dat geheel is afgestemd op uw situatie.

Niet alleen mensen met een minimaal inkomen raken in de problemen of hebben hulp nodig bij hun thuisadministratie. Het komt ook voor in alle lagen van de bevolking bij tweeverdieners, jongeren en ouderen, zowel met een modaal als bovenmodaal inkomen.

Aangezien iedere hulpvraag anders is, kunt u zelf een keuze maken uit volledige begeleiding dan wel uit onderdelen daarvan. U kunt kiezen uit verschillende diensten of afspraken maken over een begeleiding die geheel op uw persoonlijke situatie is toegesneden. Ieder begeleidingstraject start met het kennismakingsgesprek.

Het volledige budgetbegeleidings- coachingtraject verloopt in grote lijnen als volgt:

1. Kennismaking

Het eerste kennismakingsgesprek van ca. 45 minuten is oriënterend en vrijblijvend (kosteloos). Het dient om uw vaardigheden te bepalen alsmede om afspraken te maken over de werkzaam-heden die u zelf wilt of kunt verrichten. Aan de orde komen wat u van een budgetcoach verwacht, waarom u mij wilt inschakelen en tevens wat de oorzaken zijn van de financiële problemen.

Vervolgens geef ik u uitleg over het budgetcoachingstraject, de voorwaarden van de dienst-verlening en of het coachingstraject wordt aangegaan. Als ik u niet verder kan helpen volgt doorverwijzing naar de aangewezen instanties.

2. Intake

Bij de start van de budgetbegeleiding volgt het intakegesprek bij u thuis over uw volledige financiële situatie met een complete inventarisatie door het verzamelen van uw financiële gegevens. Tijdens de inventarisatie worden alle inkomsten en uitgaven, tezamen met de eventuele schulden in een duidelijk overzicht op een rij gezet. We starten gelijktijdig met het opzetten van uw thuisadministratie.

3. Budgettering

Vervolgens komt aan de orde het maken van budgetmaandbegrotingen- en een budgetjaar-begroting met adviezen over budgettering en het plannen van uw uitgaven. Ik maak een analyse van uw gehele financiële situatie en geef inzicht in de financiële knelpunten.

Aan de hand van de budgetmaandbegroting bekijken we samen of er kansen zijn om de inkomsten te verruimen en/of de uitgaven te verminderen en hoe u de financiële knelpunten kunt oplossen. Uw wensen en ideeën zijn hierbij belangrijk. We nemen uw financiële probleem onder de loep en als deze niet problematisch is, beoordelen we samen over het aflossen van betalingsachterstanden, zonodig door het treffen van een regeling met de schuldeisers. De budgetmaandbegroting wordt aangepast aan de nieuwe situatie en u ontvangt van mij besparings- en bezuinigingstips en leert omgaan met het nieuwe budget.

4. Coaching

Na de begrotings- en budgetteringsfase volgt de coachingsfase in het volhouden, enerzijds van het bijstellen van de maandbudgettering, het bijhouden van de financiële administratie en anderzijds van de noodzakelijke gedragsaanpassing. Dit is het belangrijkste deel de kern van de budgetbegeleiding. Tijdens deze fase verloopt het contact de eerste malen bij u thuis en daarna via e-mail of telefoon.

5. Nazorgfase

Daarna is de afsluiting met een evaluatie van het budgetbegeleidingstraject en volgt de nazorgfase met eventueel telefonische nazorgmomenten. In de evaluatie komen uw vragen over het omgaan met het budget aan de orde.

De punten 1 t/m 3 verlopen in het 1e halfjaar. De punten 4 t/m 5 in het 2e halfjaar.

Taksplan Budgetcoaching | Johanna Westerdijk erf 4 | 1705 NK Heerhugowaard | 072 - 57 223 32 | K.v.K. nr. 51725371 | info@taksplanbudgetcoaching.nl

Copyright - Taksplan Budgetcoaching Heerhugowaard - Algemene voorwaarden